Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád kosmetického salónu P&B Beauty Salon, platný od 1.1.2024


Tento reklamační řád je vydán provozovatelem dle kosmetického salónu P&B Beauty Salon,

Obchodní centrum NEO, Jiráskova 2188, Hranice 75301, a to osobami- Barbora Ščučinská Mořkovská,

sídlem Jana Nerudy 473, 753 61 Hranice IV- Drahotuše, IČO 04069498, a Pavla Holčák, sídlem Jana

Nerudy 473, 753 61 Hranice IV- Drahotuše, IČO, 07583745, dále jen "provozovatel".

1. Předmět

Tento reklamační řád upravuje podmínky, způsob a rozsah uplatňování práv zákazníka z vadného

plnění, které vyplývá z odpovědnosti osob- Barbora Ščučinská Mořkovská, sídlem Jana Nerudy 473,

753 61 Hranice IV- Drahotuše, IČO 04069498, a Pavla Holčák, sídlem Jana Nerudy 473, 753 61 Hranice

IV- Drahotuše, IČO, 0758374, za vady poskytnutých kosmetických a obdobných služeb v kosmetickém

salónu P&B Beauty Salon, Obchodní centrum NEO, Jiráskova 2188, Hranice 75301.

2. Uplatňování reklamací

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je nutné reklamaci uplatnit již během čerpané služby

nebo neprodleně po jejím částečném nebo plném uskutečnění. U služeb, u kterých se může vada

projevit později, je nutné uplatnit reklamaci neprodleně po projevení vady s vyloučením zásahů

dalších osob. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Kladně nemohou být vyřízeny ani ty

reklamace vad, do kterých bylo zasahováno dalšími osobami (např. oprava služby v jiném salonu).

Reklamaci lze uplatnit také u služeb, které vinou poskytovatele nebyly spotřebiteli poskytnuty vůbec,

ačkoli byly spotřebitelem řádně objednány a předem zaplaceny a spotřebitel se řádně dostavil k

jejich odběru v prokazatelně předem domluveném termínu. Při reklamaci je zákazník povinen uvést a

občanským průkazem či jiným obdobným dokladem doložit své jméno, příjmení, datum narození a

adresu, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, a to vyplněním

příslušného reklamačního listu. V případě ústního podání reklamace je zástupce provozovatele

kosmetického salónu povinen sepsat se zákazníkem reklamační list a v něm zákazníkovi vydat

potvrzení o přijetí reklamace.

Reklamační list podepíše přejímající provozovatel kosmetického salónu i zákazník, který svým

podpisem vyslovuje souhlas s obsahem reklamačního protokolu. Zákazník je při podávání reklamace

povinen doložit:

 - doklad o prodeji služby (příjmový doklad, faktura s dokladem o platbě)

 - důkazy o vadnosti poskytovaných služeb

 - podrobný popis závady

 - upřesnění kdy a kterou konkrétní osobou byla vadná služba poskytnuta

 - případné další okolnosti a doklady podstatné pro vyřízení reklamace

3. Vyřizování reklamací

Provozovatel je povinen zákazníkovi vydat prostřednictvím reklamačního listu potvrzení o tom, kdy

byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je zákazníkem

požadován. Provozovatel je povinen po potřebném prozkoumání skutkových okolností rozhodnout o

reklamaci ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena bez

zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem

nebude dohodnuta lhůta delší.

4. Způsob vyřízení reklamace

V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace

v bezplatném odstranění vady poskytnuté služby nebo v případech, kdy je to možné i v poskytnutí

náhradní služby nebo výměny zboží, jež souvisí s plněním služby. V případech, kdy je reklamace

posouzena jako nedůvodná, budou důvody zamítnutí reklamace písemně sděleny zákazníkovi. V

ostatním platí pro reklamace ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména

pak občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.


Tento reklamační řád je publikován na webových stránkách provozovatel kosmetického salónu a dále

je umístěn na viditelném místě v provozovně P&B Beauty Salon, Obchodní centrum NEO, Jiráskova

2188, Hranice 75301.


Práva z vadného plnění lze uplatnit:

P&B Beauty Salon

Telefon: +420 608771973

Email: barbora.morkovska05@gmail.com

Web: https://www.kosmetikahranice.cz/

Adresa: Jiráskova 2188, Hranice 75301

Za provozovatele služeb:

Hranice, dne 1.1.2024, Barbora Ščučinská Mořkovská, Pavla Holčák

© 2020 P&B Beauty Salon, Jiráskova 2188, Hranice, 75301
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!